Privacy Statement Axitour B.V.

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Wie zijn wij
 3. Doel voor verwerking
 4. Rechtsgrond voor verwerking
 5. Uw persoonsgegevens
 6. Bewaren van persoonsgegevens
 7. Automatisch gegenereerde informatie
 8. Persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen
 9. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
 10. Klachten
 11. Vragen

 

1. Inleiding

Om in alle processen te kunnen faciliteren en u een optimale dienstverlening te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. In dit Privacy Statement staat een heldere uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij gegevens verwerken en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. Uit dit document zal blijken dat wij secuur omgaan met de persoonsgegevens van zowel onze klanten en andere relaties. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe jij jouw eigen gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Mocht je naar aanleiding van het lezen van ons Privacy Statement nog vragen hebben, richt je dan tot info@axitour.eu Onze Functionaris Gegevensbescherming neemt dan contact met u op.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee u als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen, kortom; hoe wij zorgdragen voor uw privacy.

Wij nemen de privacy van onze klanten serieus. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wanneer uw persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erkent u dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleent u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. U bent bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening en producten niet optimaal kunnen afstemmen en niet van al onze diensten gebruik kunt maken.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

 

2. Wie zijn wij

Axitour B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Barendrecht en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24240282.

 

3. Doel voor verwerking

Axitour B.V. verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van onze producten en diensten voor opdrachtgevers en particulieren;
 • Het verzenden van bestelde goederen, koop of huur.
 • Beheer van onze onderlinge relatie (door o.a. door te informeren via nieuwsbrieven en marketing-uitingen);
 • De administratie ten behoeve van het aanbieden van onze producten en diensten.

 

4. Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. U heeft het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen: Pieter de Bruijn (pdebruijn@axitour.eu).

 

5. Uw persoonsgegevens

Wanneer u een contactformulier invult op de website, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door uw verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer u een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden, wordt een klantaccount aangemaakt met bedrijfsgegevens en persoonlijke contactgegevens.

Wij verwerken de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van het kunnen doen van een aanbieding. Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en het toekomstige aanbod.

Wij spannen ons in om uw persoonlijke gegevens goed te beveiligen. Houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden niet volledig te garanderen is.

 

6. Bewaren van persoonsgegevens

Om onze opdrachtgevers goed van dienst te kunnen zijn én blijven, bewaren wij persoonsgegevens zo lang als nodig is. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere relevante aanbiedingen te hebben, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

 

7. Automatisch gegenereerde informatie

Voor verdere optimalisatie van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Doordat de servers van Google zich buiten de Europese Unie bevinden, gelden daar andere regels. Inmiddels zijn afspraken vastgelegd zodat zij voldoen aan de privacy afspraken zoals die binnen de AVG zijn vastgelegd. Wij kiezen onze partners zorgvuldig en houden hierbij altijd rekening met jouw privacy.

 

8. Persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan u (bijvoorbeeld in het kader van het uitleveren van onze producten aan logistieke partners) of voor zover gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid.

Wij kunnen uw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

 

9. Inzien / wijzigen / verwijderen van persoonsgegevens

Door een email te sturen naar info@axitour.eu kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van uw privacy zullen wij in dit verband uw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien dan ontvang u zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in uw persoonlijke account en/of bedrijfsaccount.

Wilt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen u op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren u zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

In het geval van verwijdering van uw persoonsgegevens archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. In dat geval zult u deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

 

10. Klachten

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat te laten weten via het mailadres info@axitour.eu. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 

11. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan via info@axitour.eu.

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.